Medvirkning Kommuneplan 2013 – 24.05.2013

Takk. LvV er en forening av folk som interesserer seg for natur- og kulturverdiene som ligger langs Lysakerelva, Sørkedalselva og sideelvene både i Marka og i byen.

I ett helt århundre har miljøet langs disse elvene vært beskyttet av sin utilgjengelighet. Men nå når kommune øver press på alle byens ubebygde arealer, har LvV måttet bli en protestorganisasjon.

I vårt generelle arbeid for vassdraget har vi utmerket kontakt og et visst samarbeid med de tekniske etatene i vassdragets tre kommuner. I Oslo gjelder dette Vann- og avløpsetaten, Bymiljøetaten og Byantikvaren. Dessverre inkluderer vi ikke Plan- og bygningsetaten. PBE faller utenom på flere kriterier som er viktige for oss:

1) Kunnskapsnivået i spørsmål om miljø og naturforvaltning er lavt.

2) Etaten prioriterer ikke medvirkning med publikum og frivillige organisasjoner,

3) og viser en tilsvarende mangel på respekt for interesseorganisasjonenes kunnskaper om sine nærmiljøer.

Ideelt skulle de tekniske etatene ivareta kommunens interesse innen miljøet, det kulturhistoriske og naturforvaltning. Men LvV opplever at disse etatenes innvirkning på PBEs prosesser er effektivt kvalt.

Lilleakerveien 4 er et slikt eksempel. PBEs saksfremstilling tonet ned de mange tekniske uttalelser om flomfaren. Tillatelse til utbygging av ca. 150 leiligheter ble gitt. I dag renner Lysakerelva i kanal forbi en steinterrasse som dekker over et 1500 kv.meter stort og 30 meter dypt hull. Istedenfor bolger er det oppført et kontorbygg.

Som eksempel på manglende vilje til å delta i medvirkningsprosesser må LvV påpeke at PBE har sluttet å ha representanter på møtene i Samarbeidsforum for vassdragene, som er kommunens viktigste arena for medvirkning i vårt interesseområde.

Sett fra LvVs ståsted kommer Oslo til kort i miljøspørsmål. Som en fylkeskommune er Oslo for liten til å løse viktige miljøoppgaver, som regional samferdsel og naturforvaltning, og da særlig til å beskytte vassdragsmiljøene.

Som kommune er Oslo for stor, og fungerer ikke i sine innbyggeres interesse. Lokale spørsmål som eldreomsorg, grunnskole og boligmønster blir styrt av politikere som viser liten forståelse for de svære kulturforskjeller i dagens kommune. Med befolkningsvekst i hele region, er det behov for balanse i kommunestrukturen. Ut fra LvVs erfaring er det kommuner på størrelse med Bærum som viser en klart større medvirkningsvilje.

Til slutt vil Lysakervassdragets venner vise til forbilder som kan hentes fra flere byer i verden, hvor det er inngått et formelt, tett og godt samarbeid mellom lokaladministrasjonen og frivillige organisasjoner om forvaltning av små elver og tilhørende friområder. Et prima eksempel er Philadelphias Wissahicken Creek, en mindre elv som renner gjennom byens ytre bydeler hvor den lokale befolkning, gjennom sine interesseorganisasjoner, samarbeider med myndighetene på alle nivåer. Resultatet er en befolkning som verner om sine elvemiljøer med stolthet.

Lysakervassdragets venner får dessverre inntrykk av at kommuneledelsen ønsker seg noe helt annet for Oslo.

sport blue 6s louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet michael kors outlet louis vuitton outlet Louis Vuitton Outlet louis vuitton outlet michael kors outlet foamposites black suede louis vuitton outlet sport blue 6s louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet sport blue 3s louis vuitton outlet sport blue 6s foamposites for sale new jordans michael kors outlet Kate Spade Diaper Bag Kate Spade Diaper Bag jordans for women louis vuitton outlet louis vuitton outlet sport blue 6s louis vuitton outlet sport blue 3s louis vuitton outlet sport blue 3s louis vuitton outlet kate spade outlet michael kors outlet retro jordans cheap air jordan shoes jordan 3 sport blue lebron 12 sport blue 3s louis vuitton outlet