Friluftetaten
Oslo kommune
Postboks 1443 Vika
0115 Oslo

19.5.2008

Handlingsplan for Friluftsliv 2009-2012

Lysakervassdragets Venner (LvV) takker for meldingen om at utkastet til Handlingsplanen kunne hentes ned fra Etatens websider. LvV er imidlertid lite tilfreds med at prosessen både i første runden høsten 2007, og nå i april-mai 2008 har blitt underlagt altfor stramme timeplaner i forhold til den betraktelige tiden som Friluftsetaten har brukt til å fremstille sine egne forslag og med å lage utkastet til Handlingsplanen. Dette gir et inntrykk av lite hensyn til lokal agenda eller lokalt initiativ.

LvV har deltatt i friluftslivssamarbeidsutvalgene (FSU) i både Vestre Aker og Ullern og kan melde om en kaotisk prosess som fratok flere organisasjoner muligheten til å følge opp sine forslag. Bydelene har også opptrådt uryddig i at FSU’ene ikke ble gitt reell anledning til å presentere eller begrunne sine innstillinger overfor de behandlende politiske organer. Den presentasjonen ble overlatt til bydelenes administrasjoner, ofte med resultatet at bydelenes vedtatte forslag avvek betydelig fra FSUs innstilling. Det er heller aldri blitt avklart om et FSU skulle innstille til sin bydels administrasjon, direkte til politisk behandling eller til Etaten (via sekretariatet hos OOF). Mens bydelspolitikere sjelden overprøver detaljer i en innstilling fra et idrettssamarbeidsutvalg, ble FSU-innstillingene i de to bydelene som dekker vårt arbeidsfelt i stor utstrekning omgjort til det ugjenkjennelige under den politisk-administrative behandlingen.

Anlegg og tiltak i Marka er av byomfattende betydning og bør håndteres adskilt fra næranlegg i byggesonen. LvV foreslår at Marka-forumet fungerer som FSU for Marka ved å fremme forslag enten direkte til bydelene eller gjennom sine deltagende organisasjoner, og at FSU for de berørte bydelene (bl.a. Vestre Aker) holder seg til saker som gjelder byggesonen.

I hoveddelens tekst (§3.5) refereres det til det pågående arbeidet med Vannbruksplanen for Lysaker-/Sørkedalsvassdraget. Det redegjøres imidlertid ikke for hvordan tiltaksforslag fra dette arbeidet skal inkorporeres i Handlingsplanen som blir jo hovedstyringsdokument i hele fire år fremover. Flere av anleggs- og tiltaksforslag er knyttet til Vannbruksplanen. Foreløpig er ingen av disse eller andre forslag berørende kantsonene til Lysaker- eller Sørkedalselva, å finne på prioritert plass i Handlingsplan.

De prioriterte listene over tiltak og anlegg forsterker inntrykket at Handlingsplanen er i liten grad basert på lokalt initiativ. Over 70% av forslagene som er gitt nummerert prioritet, er Etatens egne forslag. Forslag fra de østlige bydelene er også godt representert blant de prioriterte prosjektene. Prioriterte prosjekter på vestsiden av byens byggesone kan telles på en hånd og det største blant disse er en samlepott for rehabilitering av 5-10 kilometer med turveier som ikke er konkretisert og dermed ikke kan etterprøves.

Når det gjelder Turvei A1, er ikke LvV enig i kostnadsanslag. Gitt hvor ulendt terrenget langs Lysakerelva er, vil enten byggekostnader eller prisen på eiendomserverv langt overstige kr. 2000,- per meter. Dette gjelder spesielt de to strekningene Grinisag – Harald Løvenskiolds vei 14 og Luggerud – Elvefaret 19, hvor byggekostnader ved å gå utenom privat eiendom vil komme på mer enn kr. 10.000,- per meter p.g.a. konstruksjoner i de bratte skrentene. Hvor erverv er en mulig løsning indikerer tomtepriser på ca. kr. 2000,- per kvadratmeter at prisen per meter er ca. kr.8.000,-.

Handlingsplanen underbygger med all tydelighet LvVs standpunkt i sitt innpill (Forvaltning av Lysakervassdraget, LvV, 2008) til Vannbruksplanen for Lysaker-/Sørkedalsvassdraget, at friområdet langs Lysakerelva ikke kan forventes å bli tildelt offentlige midler i kommende perioder. Skal det gjennomføres tiltakene som er helt nødvendig for å hindre at dette store friområdet blir ubrukelig som offentlig areal p.g.a. forfall og mangel på sikkerhet, må en alternativ forvaltningsmodell utarbeides. Det bes derfor om at spørsmål omkring aktuelle forvaltningsmodeller inkludert samarbeidet med nabokommunen, redegjøres for i Handlingsplanens Hoveddel før den presenteres for politisk behandling.

LvV deltar gjerne i drøftinger om en mer effektiv bruk av samarbeidsutvalgene og vil selvfølgelig fortsette å støtte Etatens arbeid med Vannbruksplanen.

 

louis vuitton outlet jordan 6 history of Jordan jordan 6 history of jordan cheap oakley sunglasses cheap jordan shoes michael kors outlet history of jordan 6s louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet retro jordans concord 11s jordan retro 11 sport blue 3s louis vuitton outlet Lebron 11 louis vuitton outlet cheap jordans Cheap Oakley Sunglasses louis vuitton outlet foamposites black suede cheap jordan shoes foamposites for sale louis vuitton outlet jordan 3 sport blue history of jordan 6s louis vuitton outlet new jordans history of jordan 6s nike kd vii Lebron 12 louis vuitton outlet lebron 12 sport blue 6s coach factory outlet michael kors outlet Louis Vuitton Outlet beats by dre outlet sport blue 3s kate spade outlet